Skip to content
Københavns Byret

Økonomiske sager

Karakteristisk for økonomiske straffesager er at disse kræver et særdeles højt specialiseringsniveau og fordrer stort kendskab til erhvervslivets forhold samt talmæssig forståelse.

Som et af de få kontorer i Danmark har Anders K Németh Advokatselskab specialiseret sig at føre netop denne type sager. Kontoret repræsenterer således løbende en række klienter i de mest omfattende og komplekse sager inden for områderne påstået underslæb, bedrageri, skyldnersvig, mandatsvig, dokumentfalsk, kursmanipulation, insiderhandel, skatteovertrædelser, momsovertrædelser samt registreringsafgiftsovertrædelser.

Som ved andre straffesager er det af central betydning at en person som bliver sigtet for økonomisk kriminalitet søger kvalificeret rådgivning fra en forsvarsadvokat så hurtigt som muligt. Valget af forvarer er frit, og man kan således blot rette direkte henvendelse til den man ønsker skal repræsentere sig. Udgiften er den samme hvad enten man selv foretager et valg eller lader retten beskikke en advokat, da forsvarersalærer fastsættes af domstolene efter faste retningslinjer. Det er med andre ord ikke dyrere at vælge sin egen forsvarsadvokat.

Det centrale i en sags indledende fase er at få et overblik over de rejste sigtelser og det foreliggende materiale samt at tilrettelægge en strategi for sagen. Da dette, og kontakt til en forsvarer i det hele taget, ofte er af hastende karakter, vil der kunne rettes henvendelse til kontoret alle ugens dage på et af de under Kontakt anførte numre.